MENI

Seminar stručnih službi AMSS i MSS na Kopaoniku

Vaskršnji trening u Globarima

13. 03. 2017. Comments (0) Views: 2286 Brzinski, Motociklizam, Motokros, Ostalo

MS Srbije organizovanije i bezbednije u sezoni 2017

U cilju što boljeg i pre svega bezbednijeg organizovanja moto trka u svim raspisanim disciplinama u sezoni 2017, Moto savez Srbije u saradnji sa AMS Srbije održao je dvodnevni seminar stručnih službi na Kopaoniku. U veoma radnoj i dinamičnoj atmosferi tokom dva dana svi učesnici mogli su da se upoznaju sa novitetima za predstojeću takmičarski sezonu, ali ne i samo to, već su velikim brojem pitanja, aktivno učestvovali u radu.

Globare 2016

Sve što potrebno znati kada su u pitanju moto trke, pored klubova organizatora, više je nego poželjno da, sudije, takmičari, ali i publika pažljivo pročitaju od početka do kraja!!!

MOTO SAVEZ SRBIJE

Na osnovu Statuta Moto Sveza Srbije formirane su komisije po disciplinama Moto sporta koje donose Pravilnike za takmičarsku sezonu.

ORGANIZATOR

Na osnovu posebnog Pravilnika za određenu disciplinu i određenog kalendara takmičenja, Organizator prijavljuje Moto Savezu Srbije organizaciju određenog takmičenja.

Dokumenta organizatora

Da bi jedno takmičenje moglo da se održi Organizator mora pre takmičenja da obezbedi sledeća dokumenta:
-Poseban Pravilnik takmičenja
-Elaborat bezbednosti
-Licencu staze
-Polisu osiguranja za službena lica na takmičenju
-Polisu osiguranja za posetioce takmičenja
-Prijavu MUP – Policijskoj Upravi u mestu takmičenja za održavanje javnog skupa
-Ukoliko se takmičenje održava na javnim putevima – saglasnosti nadležnih institucija

Poseban Pravilnik takmičenja

Posebni pravilnik takmičenja mora da bude overen od strane Moto Saveza Srbije i treba da sadrži:
-Službeni naziv takmičenja
-Adresa Organizatora
-Ovaj Pravilnik mora da bude u skladu sa važećim Pravilnicima MSS, FIM, kao i sa važećim Regionalnim Pravilnicima
-Bodovanje ( nac. Šampionat, balkanski i td.)
-Program takmičenja
-Organizacioni Odbor
-Direkcija trke
-Nadzorna funcija trke – Sportska komisija – sastav
-Staza (lokacija , kratki opis staze sa rasporedom službi – skica staze, oglasne table)
-Uslovi za vozače
-Vozila ( klase i grupe )
-Redosled starta
-Prijava
-Tehnički prijem i verifikacija
-Ekologija
-Warm up i trening
-Merenje vremena i obrada rezultata
-Trka i procedura starta
-Servisno parkište – box i predstart
-Zatvoreno parkište – parc ferme
-Vozilo bezbednosti – Safety car
-Vlažne i suve trke
-Prigovori
-Signalizacija
-Rezultati
-Nagrade
-Napomene Organizatora

Beranovac 2016 RR

Elaborat bezbednosti
Elaborat bezbednosti radi Organizator i njime se definišu sve mere bezbednosti za održavanje takmičenja i mora da bude overen od strane Moto Saveza Srbije. Elaborat o bezbednosti staze mora da sadrži sledeće:
~ Skicu staze
~ Opis radova koji će biti obavljeni za zaštiu gledalaca, sportskih funkcionera i vozača
~ Mesta na kojima moraju da se postave upozoravajuće trake ili ograde za gledaoce i zaštitna barijera za vozila
~ Mesta za signalizaciju, sanitetsku i protivpožarnu službu, kao i sudijska mesta
~ Podatak o propusnoj moći staze – kapacitet
~ Mesta i zone na kojima je zabranjen pristup gledaocima
~ Raspored redarske službe
~ Organizaciju saobraćaja za sanitetsku intervenciju i evakuaciju povređenih osoba
~ Mesta za servisno i zatvoreno parkište

Licenca staze
Komisija za licenciranje staze mora da izvrši pregled staze i usklađenost sa Elaboratom bezbednosti ( ukoliko ima primedbi o tome obaveštava Organizatora kako bi otklonio nedostatke ) , sačinjava zapisnik o izvršenom pregledom i odobrava izdavanje Licence ztaze .

Polise osiguranja
Organizator je obavezan da osigura Službena lica i posetioce Polisama Osiguranja na iznose u skladu sa Pravilnikom MSS
Prijava MUP – Policijskoj Upravi
Organizator je dužan da na vreme prijavi takmičenje kao održavanje javnog skupa, a PU se organizuje u skladu sa zakonom i svojom procenom.

Jeljen 2016 izlaz iz boxa

Saglasnost nadležnih institucija
Ukoliko se takmičenje odvija na javnim površinama koje zahtevaju promenu režima javnog saobraćaja i druge radnje, Organizator mora da ima saglasnost i odobrenje potrebnih površina.

Sanitetsko obezbeđenje
Za svo vreme takmičenja Organizator je dužan da obezbedi dežurstvo ekipa Hitne medicinske pomoći ( najmanje dve ekipe sa vozilima ) i da obavesti nadležnu bolničku ustanovu o terminu odvijanja takmičenja kako bi ista bila spremna za eventualnu intervenciju. Raspored sanitetskih ekipa na stazi utvrđen je elaboratom bezbednosti.

Protivpožarno obezbeđenje
U skladu sa elaboratom bezbednosti svako sudijsko mesto mora imati protivpožarni aparat, a na stazi treba da bude i najmanje jedno protivpožarno vozilo.

Redarska služba
Na takmičenju Organizator mora da ima organizovanu redarsku službu sa porebnim brojem redara u skladu sa zakonom .

Sportski funkcioneri
Sportski funkcioneri koji su angažovani na svakom takmičenju moraju da poseduju licencu odgovarajućeg ranga i discipline takmičenja koja važi za jednu takmičersku sezonu.
A licencu moraju da imaju svi funkcioneri na nadzornim i izvršnim funkcijama na takmičenju ( članovi Sportske Komisije, Direktor i pomoćnici direktora takmičenja, merioci vremena i obrade rezultata, rukovodioci komisija za tehnički pregled i verifikaciju i rukovodilac sudija )
B licencu moraju da imaju sve glavne sudije na sudijskim mestima
C licencu moraju da imaju svi pomoćnici sudija

Moto Savez Srbije organizije pre početka sezone seminar za sve funkcionere i koji je uslov za produženje važenja postojeće licence i polaganja za novi (viši) rang licence. Uslovi za polaganje za licencu funkcionera propisani su

Pravilnikom za funkcionere
Tehnička Komisija Organizatora
Tehničkom Komisijom Organizatora rukovodi Sportski funkcioner koji ima uspešno završen stručni seminar koji organizuje MSS. Komisija vizuelno pregleda opremljenost i usaglašenost motocikala i ostale opreme sa homologacijom i važećim Pravilnikom, popunjava zapisnik o izvršenom prijemu motocikala. Ova Komisija je u funkciji od tehničkog pregleda pre početka takmićenja do kraja takmičenja. Prilikom tehničkog pregleda na takmičarske motocikle se ugrađuju uređaji za merenje vremena. Radu Tehničke Komisije prisustvuje tehnički Komesar takmičenja.

Verifikaciona Komisija
Verifikaciona Komisija pregleda i verifikuje sledeća dokumenta učesnika takmičenja:
~ Takmičarsku licencu
~ Polisu osiguranja života (ako nije upisana u takmičarskoj licenci)
~ Lekarsko uverenje
~ Saglasnost roditelja ili staratelja za takmičare mlađe od 18 godina
~ Žene vozači moraju da daju izjavu kojom potvrđuju da nisu gravidne

Beranovac 2016 moto klasik

Verifikaciona Komisija utvrđuje da li su navedeni ispravni podaci u predatoj prijavi za takmičenje. Ova Komisija vodi zapisnik i izveštaj podnosi Sportskoj Komisiji takmičenja. Po završenoj verifikaciji objavljuje na oglasnoj tabli nezvaničnu listu učesnika koja postaje zvanična Odlukom Sportske Komisije nakon rešavanja eventualnih prigovora na istu.
Verifikaciji prisustvuje lekar takmičenja, a njegova prava i obaveze data su u posebnom Pravilniku o zdravstvenim uslovima za vozače.

Servisno parkište
Svi vozači su obavezni da po završenom tehničkom pregledu i verifikaciji svoj takmičarski motocikl ostave u pomenutom parkištu, kao i u vremenu između treninga i trke. Dok se nalaze u ovom parkištu dozvoljen je rad na takmičarskim vozilima, a nije dozvoljeno napuštanje parkišta bez posebnog odobrenja.

Zatvoreno parkište – Parc ferme
Po završetku trke vozila dolaze u zatvoreno parkište i tu ostaju do isteka roka za podnošenje prigovora. U ovom parkištu nisu dozvoljeni nikakvi radovi na takmičarskom motociklu.

Predstartni prostor
U ovom prostoru se takmičari postavljaju u rasporedu kao za trening i trku i kad sudija predstarta da dozvolu u toj formaciji odlaze na start

Start
Takmičari koji su došli iz predstartnog prostora započinju proceduru starta definisanu Pravilnikom.

Sudijska mesta
Jedan sat pre početka vožnje ( warm up,trening, trka ) sudije se raspoređuju, na osnovu Elaborata bezbednosti, na svoja sudijska mesta sa kompletno potrebnom opremom za svako sudijsko mesto. Raspored sudija vrši Pomoćnik Direktora za suđenje i ujedno kontroliše ispravnost opreme za svako sudijsko mesto.

Dolaskom na sudijsko mesto sudije izvrše pregled sudijskog mesta i otklone eventualne nedostatke ( čišćenje i sl. ), prekontrolišu komplet za signalizaciju i izvrše proveru radio veze. Svako sudijsko mesto mora da ima radio vezu sa Direktorom takmičenja i Pomoćnicima Direktora za bezebednost i suđenje kao i neposrednu vezu sa sudijskim mestima ispred i iza tog sudijskog mesta.

Tokom svih vožnji ( Warm up, trening, trka ) sudije prate tok vožnje slušajući na radio vezi šta se događa na ostalim sudijskim mestima, vode totalizaciju prolazaka takmičara i o svim incidentnim situcijama odmah radio vezom obaveštavaju direkciju takmičenja. Ukoliko dođe do incidenta, vodeći računa o ličnoj bezbednosti, signalizira ostalim takmičarima nastali incident i pruža odgovarajuću pomoć, o nastalom incidentu pravi skicu i daje opis nastanka incidenta i to predaje Pomoćniku Direktora za suđenje. Ukoliko bude potrebno prisustvuje sednici Sportske Komisije i daje izjavu o incidentu. Pod incidentom se podrazumeva nepoštovanje signalizacije, nepoštovanje pravila sportske vožnje, nezgoda…

Na svakom takmičenju elaboratom bezbednosti je definisan broj i raspored sudijskih mesta. Broj sudija na sudijskom mestu mora da bude najmanje dvoje ili više što zavisi od procene mogućih dešavanja na tom sudijskom mestu. Svako sudijsko mesto ima jednog glavnog sudiju i pomoćnike.

Svako sudijsko mesto mora da ima sledeću opremu:
~ radio vezu
~ komplet signalnih zastavica
~ talk i metlu
~ obrasce za vođenje totalizacije, skice i opis eventualnog incidenta

Komplet za sinalizaciju dat je u sledećoj tabeli :

SIGNALIZACIJA

R.br Signal Table Značenje
1.
Tabla sa oznakom 3’ 3 ‘
Sva lica osim vozača i mehaničara moraju se udaljiti sa startnog prostora. Viziri na kacigama moraju biti spušteni
2. Tabla sa oznakom 1 ‘ plus tabla sa oznakom kacige 1 ‘
1 minut do starta kruga za zagrevanje – sva lica osim vozača moraju se udaljiti sa startnog prostora. Poslednja provera kaciga

3.
Tabla sa oznakom 30” 30”

Start kruga za zagrevanje će uslediti za 30 sekundi

4.
Podizanje zastave SRBIJE ili crveno svetlo semafora
Predstartni interval 2 do 5 sekundi

5.
Spuštanje zastavice SRBIJE ili zeleno svetlo semafora
Start trke

6.
Plava zastava nepokretna

Sledi preticanje vozača koji vas sustiže za ceo krug

7.

Plava zastava u pokretu

Preticanje u toku vozača koji vas je sustigao za ceo krug, ne ometajte ga promenom putanje ili slično

8.

Žuta zastava

Opasnost ! zabranjeno preticanje
R.br Signal Table Značenje

9.
Žuta zastava sa vertikalnim crvenim prugama
Prosuto ulje, voda ili druga supstanca na stazi – klizav kolovoz
10.
Bela zastava Na stazi ser nalaze službena vozila (ambulantna, vatrogasna). Zabranjeno je preticanje drugog vozača, osim ako je izuzetno spor. Preticanje službenog vozila na stazi je dozvoljeno

11.
Zelena zastava
Uklonjena ranije signalizirana opasnost

12 .
Crvena zastava Znak za trenutno i potpuno zaustavljanje svih vozila.Maksimalno usporenom vožnjom, spremni za zaustavljanje, vozilo doterati u boks.
Zabranjeno preticanje!!!

13 .
Crna zastava sa dodatnom crnom tablom sa startnim brojem vozača
Vozač čiji je startni broj prikazan mora otići u boks i nema parvo ponovnog starta

14 .
Crna zastava sa narandžastim krugom i dodatnom crnom tablom sa startnim brojem
Vozač čiji je startni broj prikazan mora otići u boks jer njegov motocikl ima neki mehanički problem i opasan je za vozača i ostale učesnike trke

15 .
Crno-bela zastava (šah-polje)
Cilj

Žuta zastava se upotrebljava na sledeći način :
Nepomična zastava Obaveštava o opasnosti na ivici staze
Mahanje zastavicom Opasnost na delu staze, budite spremni da menjate idealnu putanju
Udvajanje zastave (dve zastave) Staza je u celosti ili delimično blokirana. Budite spremni ds se zaustavite

Moto kros 2 MX 65 i MX 85

Merenje vremena i obrada rezultata
Službu za merenja vremena i obradu rezultata čine specijalizovani Sportski funkcioneri. Merenje vremena i obrada nezvaničnih rezultata mora da bude objavljena posle svake vožnje na oglasnoj tabli. Sportska Komisija rezultate proglašava zvaničnim po isteku vremena za prigovore i rešavanju istih.

Sportska Komisija takmičenja
Sportska Komisija takmičenja je Nadzorni Organ takmičenja i čine ga tri Člana:
~ delegat Saveza – predsednik sportske komisije
~ delegat discipline – član sportske komisije
~ delegat Organizatora – član sportske komisije

Dužnosti Sportske Komisije su sledeće:
-Kontroliše sprovođenje takmičenja u skladu sa Sportskim pravilnikom, Pravilnikom takmičenja i Pravilnikom za odgovarajuću disciplinu
-Pre početka takmičenja pregleda sva dokumenta po kojima se održava takmičenje
-Pregleda stazu i kontroliše dali su ispunjeni svi uslovi iz elaborata o bezbednosti staze
-Ukoliko se ustanovi da staza nije obezbeđena prema elaboratu, Sportska Komisija može da odloži početak takmičenja najviše za tri sata, za koje vreme bi Organizator trebalo da postupi po primedbama Sportske Komisije. U suprotnom donosi odluku zabrani održavanja takmičenja.
-U slučaju incidenta saslušava sve aktere i njihove izjave dostavlja uz zahtev za pokretanje disciplinskog postupka protiv Kluba, vozača ili spotrskih funkcionera koji su izazvali incident
-Rešava prigovore
-Usvaja zvanične rezultate takmičenja i ostala dokumenta sa takmičenja ( startna lista, sastav ekipa sponzora, rezultate treninga i dr )
-Vrši uvid u rad svih organa i učesnika takmičenja

Sportska Komisija mora da održi najmanje tri sednice ( posle verifikacije i tehnilkog pregleda, posle obavljenog treninga i po završenoj trci ) svoje odluke donosi većinom glasova.
Ukoliko iz bilo kojih razloga na takmičenje ne dođe neko od članova Sportske Komisije, Organizator predlaže, a ostali članovi Sportske Komisije imenuju drugog člana sa odgovarajućom licencom.
Sednicama bez prava glasa prisustvuju Direktor, pomoćnici, predsednici komisja i ostali uz odobrenje Predsednika Sportske Komisije.

Komentari su zatvoreni.